Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities  1.1. Vrijehosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71713123  1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Vrijehosting een overeenkomst heeft afgesloten.  1.3. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan. Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering 2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Vrijehosting zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Vrijehosting alleen bindend indien en voor zover deze door Vrijehosting uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 2.3. Vrijehosting is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten. Artikel 3. Verplichtingen Vrijehosting 3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Vrijehosting dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 3.2. Vrijehosting spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Vrijehosting zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten. 3.3. Vrijehosting spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever 4.1. Opdrachtgever stelt Vrijehosting steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer. 4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Vrijehosting het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe. 4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Vrijehosting, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Vrijehosting zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen. 4.4. Opdrachtgever vrijwaart Vrijehosting van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.